Školní vzdělávací program mateřské školy pro období 2015 – 2018

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět 

Obsah školního vzdělávacího programu

1/ Identifikační údaje školy

2/Obecná charakteristika školy

3/Podmínky předškolního vzdělávání

                               a/   podmínky pro přijímání

                               b/ věcné /materiální/ podmínky

                               c/ životospráva

                               d/   psychosociální podmínky

                               e/   organizace

                               f/   personální a pedagogické zajištění

                              g/   řízení MŠ

                              h/   spoluúčast rodičů

4/ Organizace vzdělávání

5/Charakteristika vzdělávacího programu

6/Obsah vzdělávacího programu

7/Evaluace

 

 

 

 1. Identifikační údaje školy

Název organizace :

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Sídlo organizace :

Špálova 32, 702 00 Ostrava- Přívoz

Identifikační číslo organizace :

66 934 885

Zřizovatel :

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Statutární orgán organizace :

Ředitelka školy – Karnovská Jarmila

Identifikátor zařízení :

600144640

Právní forma :

Právní subjekt

 

 

 

 

 1. Obecná charakteristika školy :

Naše trojtřídní panelová mateřská škola se nachází v bezprostřední blízkosti rušné křižovatky                       Sad B. Němcové a je obklopena rozsáhlou školní zahradou. Budova školy je dvoupodlažní . V přízemí se nachází školní jídelna, kancelář ředitelky školy, vedoucí školní jídelny, sklady a třída Lvíčata. V poschodí budovy se nachází třída Berušky a Sluníčka . Všechny třídy jsou běžného typu, heterogenní s dětmi ve věku 3 – 6let.Každá třída má svůj vchod, šatnu, umývárnu a WC. V sousedství dětské šatny se nachází šatna učitelek. Všechny třídy jsou shodně vybavené, co do počtu a uspořádání oddělených místností. Ze vstupu se vchází do šatny, kde si děti odkládají obuv. Dále se vchází do druhé šatny, kde si děti odkládají oděv, chodbičkou se prochází do prostor třídy a herny, je zde také přípravná kuchyňka pro výdej jídla. Z každé herny je vchod do úschovny lehátek, která jsou stohovatelná. Školní zahrada je vybavena dřevěnými zahradními sestavami, třemi pískovišti a umělým kopcem, který jsme si pořídili především pro zimní sáňkování. Chodníky využíváme k jízdě na kolech,koloběžkách, tříkolkách a odrážedlech. V letním období doplňujeme vybavení slunečníky, látkovými domečky a mobilním mlhovištěm. Zahrada je využívána pro dopolední činnosti a pro odpolední činnosti při rozcházení dětí.    Budova je majetkem Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Od 1. 9. 2015 je zřízena speciální třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – porucha autistického spektra.

Kapacita mateřské školy je stanovena pro 75 dětí .

K 1.9.2017 je do mateřské školy zapsáno 58 dětí. 52 dětí na dvou běžných třídách 6 dětí ve speciální třídě.

Provoz mateřské školy je stanoven od 6.00 – 16.00 hod.

 

3. Podmínky předškolního vzdělávání

 

3a/ Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy

Děti jsou do mateřské školy přijímány zpravidla jednou ročně při zápisu do mateřské školy, který je určován po dohodě se zřizovatelem . Pokud se při zápisu nenaplní kapacita mateřské školy je možné děti přijímat i v průběhu roku. Děti se přijímají na základě podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. O jejich přijetí je rozhodnuto na základě kritérií stanovených ředitelkou školy (viz směrnice o přijímání dětí) .

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ – viz níže Soubory ke stažení

3b/ Věcné podmínky

Prostory mateřské školy odpovídají stanovené hygienické normě, méně však vyhovují svým jednotvárným prostorovým uspořádáním skupinovým a individuálním činnostem dětí, obtížně se nám daří vytvářet jednotlivé pracovní koutky pro činnosti dětí. Škola je vybavena starším dětským nábytkem, který odpovídá svou velikostí věkové skupině dětí, veškeré tělocvičné vybavení je pravidelně revidováno, zdravotně hygienické zařízení – toalety a umývárna – splňují hygienické požadavky, i když máme v plánu jejich rekonstrukci. Herna pro TV činnosti slouží rovněž jako prostor pro polední odpočinek, využíváme zde stohovatelná lehátka, která pravidelně provozní pracovnice připravují a sklízí tak, aby nebyl narušen chod výchovné činnosti. Vybavení hračkami pomůckami, materiály pro různé činnosti a další doplňky je postupně doplňováno a obnovováno (dle finančních možností),jejich skladba je přizpůsobena věku dětí a jejich potřebám. Veškeré pomůcky a hračky se kterými děti přicházejí do styku se snažíme umístit tak, aby byly dětem snadno přístupné aby si je mohly samy brát a rovněž uklízet podle předem stanovených pravidel. Na výzdobě prostor školy se podílejí paní učitelky společně s dětmi. Budovu školy obklopuje poměrně rozsáhlá zahrada, kterou po celý rok využíváme. Je pravidelně udržována Technickou službou Ostrava, písek v pískovištích je pravidelně vyměňován. Školní zahrada, která slouží k dopoledním i odpoledním aktivitám, je vybavena průlezkami, 3 pískovišti a chodníky, které používáme ke hrám s koloběžkami a tříkolkami. Za budovou je poměrně velká zahrada se stromy, keři, místností pro sezónní hračky. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin apod.) a umožňují dětem rozmanité pohybové a další aktivity.

3c/ Životospráva

Mateřská  škola  poskytuje dětem  významnou  část  denního příjmu potravy.  Proto se snažíme pomoci  dětem  vytvořit  rozumné  stravovací  návyky, které je  budou  provázet po celý život. Dodržujeme časový odstup mezi jídly, který nesmí přesáhnout tři hodiny. Dětem je po celý den poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, děti mají možnost ovlivnit velikost své porce jídla, mohou si zvolit ze dvou nápojů při ranní svačině (děti, které nepijí mléko si mohou vzít čaj),pokud nejí pomazán-ku mohou si zvolit pečivo bez ní, během dopoledne je dětem k dispozici ovocná a zeleninová mísa. Během dne dodržujeme pitný režim. Dětem podáváme zejména ovocné čaje, džusy a vitamínové nápoje, minerální vody. V letních měsících zvyšujeme příjem tekutin. Jsme připraveni poskytnout dítěti v případě zdravotních problémů i dietní stravu. S jídelníčkem se rodiče  mohou  seznámit na nástěnce v šatně,  kde je vyvěšen a na webových stránkách. Vedeme děti k samostatnosti, mohou si sami natírat chleba či pečiv, svačinky a hlavní jídlo si samy přináší, rovněž po sobě sklízí se stolu,učíme se jíst příborem. Mladší děti postupně tyto úkoly zvládají také. K dostatečnému každodennímu pobytu venku, který je přizpůsoben kvalitě ovzduší, je využívána školní zahrada a vycházky do okolí mateřské školy. Spací aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb dítěte, všechny děti odpočívají do 13oo hod., po té jsou dětem, které nespí nabídnuty doplňkové aktivity a jiné klidné činnosti ve třídě. Do spaní děti nikdy nenutíme. Zásadami zdravého životního stylu se řídí především všichni zaměstnanci školy a poskytují tak dětem přirozený vzor.

3d/ Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci školy se snaží aby se děti a jejich rodiče cítili v mateřské škole dobře a spokojeně, respektují individuální potřeby dítěte, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, jednají s dětmi nenásilně, přirozeně a citlivě,snaží se navodit atmosféru klidu a pohody. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim, po dohodě s rodiči. Děti tak mají dostatek času si přivyknout na nové prostředí. Doporučujeme rodičům postupné zvykání jejich dětí na nové prostředí nejprve  za přítomnosti rodiče a dále pak postupně prodlužujeme dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád. Učíme děti pravidlům soužití, které si samy postupně společně stanovíme. Postupně se snažíme vyřazovat nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany),sami jsou dětem vhodným vzorem.

3e/ Organizace

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Nově přijatým dětem je umožněn dostatek času i prostoru pro adaptaci na nové prostředí, rodičům je umožněn vstup do prostor školy – k tomuto účelu máme zřízen klub Sluníčko, které probíhá každé pondělí. Tento klub mohou využívat nejen děti nově přijaté, ale i rodiče dětí, kteří o docházce svých dětí do mateřské školy teprve uvažují a chtějí si vyzkoušet „školku na nečisto“, nepodmiňujeme docházku do klubu přijetím do naší MŠ. Děti se schází ve své třídě, pokud chce dítě navštívit svého kamaráda v jiné třídě, je mu to umožněno. Snažíme se plnit přání rodičů, týkající se umístění dětí na třídách. Do denního programu jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity. Jsou zařazovány doplňkové činnosti pro děti, které nemají potřebu spánku a nebo jim stačí kratší doba poledního odpočinku. Zařazujeme doplňující činnosti pro zpestření hlavní vzdělávací činnosti. Děti mají dostatek času pro spontánní hru, mají možnost hru dokončit, či v ní pokračovat. Je dbáno na soukromí dětí, děti mají možnost se během činností podle potřeby uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se hry a rovněž je jim dána možnost se opět dle vlastní volby zapojit. Plánování činností pedagogů vychází z potřeb a zájmu dětí, jsou respektovány potřeby a možnosti děti. Stanovené počty dětí ve třídě nejsou překračovány, spojování dětí je maximálně omezeno, ke spojování tříd dochází taktně s ohledem na děti . Provoz mateřské školy je od 6.00 – 16.00 hodin. Od 6.00 – 7.00 hodin se děti scházejí na třídě Lvíčata, od 7.00 hodin se děti rozcházejí i na třídu Sluníčka a Berušky. Odpoledne se děti rozcházejí na svých třídách do 15.30, od 15.30 na třídě Lvíčata.

Denně se opakující činnosti :

– spontánní aktivity : volné hry , pobyt venku, odpolední činnosti                                                                          – řízené, částečně řízené činnosti : pohybové aktivity, dopolední a odpolední vzdělávací blok, individuální, skupinové a frontální činnosti, zájmové činnosti v projektovém režimu.

Zájmové kroužky mají svůj vymezený čas během celého týdně a proto je organizace provozu školu přizpůsobena této skutečnosti.

Doplňkové vzdělávací programy : Angličtina, Předškoláček – příprava předškoláků, Metoda dobrého startu.

3f/ Personální podmínky a pedagogické zajištění

V mateřské škole pracuje 6 pedagogických pracovnic, 1 asistent pedagoga, všechny splňují požadování vzdělání. Všichni pedagogové se stále sebevzdělávají. Snažíme se v maximální míře využívat vzdělávacích projektů KVICu, např. Informatorium školy mateřské, Elementárium, apod. Každý pedagog má možnost si vybrat z nabídky organizovaných akcí, v rámci možností je pedagogům poskytováno volno na samostudium. Rozvržení přímé pedagogické práce je zaznamenáno na grafu zaměstnanosti v ředitelně školy. Jeho nastavení je uzpůsobeno tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče při práci s dětmi.

Pedagogické pracovnice

ředitelka školy Jarmila Karnovská
zástupkyně ředitelky Bc.Žemlová Anna
 

 

učitelky

 

 

školní asistent

 

asistent pedagoga

 

 

asistent sociální inkluze

 

Mgr.Šodková Jana

Bc.Kurtinová Markéta

Bc.Cechelová Tereza,DiS.     Přečková Ludmila

 

Hlaváčková Erika

 

Polachová Denisa

Klimšová Renáta

 

Vlčková Silvie

 

Provozní pracovnice

uklízečka Věra Brillová
uklízečka Olga Michnová

Pracovnice školní jídelny

vedoucí školní jídelny Jana Švehelková
hlavní kuchařka Lenka Výtisková
pomocná kuchařka Miroslava Havelková

3g/ Řízení mateřské školy

Organizační řád a pracovní náplně jasně vymezují pravidla a kompetence zaměstnanců školy, předávání informací uvnitř mateřské školy i vně. Důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Práci všech zaměstnanců se ředitelka snaží průběžně hodnotit, pozitivně motivovat a podporovat jejich vzájemnou spolupráci. Na tvorbě ŠVP se snaží pracovat celý tým školy. Kontrolní a evaluační činnosti probíhají ve všech činnostech, které skýtá chod školy. Výsledky evaluace se řídíme při další práci. Pedagogický sbor spolupracuje, plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční. Ke spolupráci jsou zváni rodiče. Vnější informační systém je symbolizován písemným kontaktem, oznamováním informací na nástěnkách jednotlivých tříd, webu mateřské školy. Vnitřní je založen na osobním kontaktu, živé a odpovědné komunikaci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy, zejména s Odborem sociální péče a zdravotnictví, dále pak Městskou knihovnou, Divadlem loutek, Divadlem Smíšek, ZUŠ , Policií ČR, Hasičským sborem.

3h/ Spolupráce školy s rodiči

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat na základě partnerství. Pedagogové se snaží sledovat konkrétní potřeby dětí resp. rodin a snaží se jim vyhovět. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se programu mateřské školy, dle svého zájmu se zapojovat do her svých dětí. Rodiče jsou dostatečně informování o dění v mateřské škole – viz nástěnky, osobní denní kontakt, společné akce, web školy, projeví-li zájem mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, či při řešení vzniklých problémů. Jsme připraveni přijmout jejich podněty, připomínky, názory, týkající se života v mateřské škole. Rodiče mají možnost se seznámit s naším ŠVP, který je k dispozici u ředitelky školy. Pedagogové se domlouvají s rodiči na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně s vědomím, že pracují s diskrétními informacemi. Nezasahují do soukromí a života rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Veškeré údaje o dětech jsou použitelné pouze pro vnitřní potřebu pedagogických zaměstnankyň, pro zveřejňování fotografií na webu školy a prezentacích školy potvrdili rodiči svůj souhlas podpisem na počátku školního roku. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

4. Organizace vzdělávání

Jsme trojtřídní mateřská škola, naší školu navštěvuje 75 dětí. Třídy jsou smíšené, snažíme se vyvažovat skladbu třídy co do věku dětí i pohlaví.. Pokud to skladba dětí dovolí, snažíme se do třídy zařazovat sousedící věkové skupiny 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6 let. Děti s odkladem školní docházky zůstávají ve své třídě. Provoz školy je od 6.00 – 16.00 hod. Děti jsou do mateřské školy přijímány zpravidla jednou ročně při zápisu do mateřské školy, který bývá po dohodě se zřizovatelem . Pokud se při zápisu nenaplní kapacita mateřské školy je možné děti přijímat i v průběhu roku. Děti se přijímání na základě podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. O jejich přijetí je rozhodnuto na základě kritérií stanovených ředitelkou školy (viz směrnice o přijímání dětí) Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Všechny třídy pracují podle společného výchovného programu „Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět“. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Denní řád v mateřské škole vychází z potřeb dětí a umožňuje aktuální změny. Většina aktivit je organizována tak aby děti mohly být samy aktivní, aby mohly provádět činnosti individuální i skupinové. Učitelky se snaží plánovat činnosti dětí s ohledem na potřeby dětí.

Denní program

6.00 – 10.00 spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné hravé, tvořivé a estetické  činnosti dětí, tělovýchovná chvilka, komunitní  kruh, přivítání dne, diskuze, realizace plánovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti; postupná ranní svačina, v průběhu pitný režim
10.00 – 11.30 příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, vycházky, v případě nepříznivého počasí spontánní i řízené      činnosti zaměřené na vzdělávání dětí nebo pobyt na terase, příprava na oběd, hygiena
11.30 – 12.15 podávání oběda; hygiena (čištění zubů), některé děti odchází s rodiči domů a ostatní jdou odpočívat
12.15 – 14.00 literární nebo hudební relaxační chvilka čtení na pokračování); spánek a odpočinek dětí (pro děti s nižší potřebou spánku jsou připravené klidové činnosti – prohlížení knih, kreslení),doplňkové programy
14.00 – 16.00 postupné vstávání, hygiena; odpolední svačinka; tělovýchovná chvilka; hravé, tvořivé činnosti dětí; individuálně plánované činnosti, kroužky dle rozpisu, pobyt venku na školní zahradě za příznivého počasí, odchod dětí domů

5. Charakteristika vzdělávacího programu

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod názvem vzdělávacího programu „ Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět“, je inspirován prvky vzdělávacích programů – Začít spolu, Zdravá mateřská škola. Skládá se z osmi  integrovaných tematických bloků, které se snaží v co nejširší a základní formě seznámit děti s životem na planetě Zemi.. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech i situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Vycházíme z dětské zvídavosti touhy po poznání. Upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání, formy vlastního prožitku a pozorování, čímž vytváříme základ přirozeného poznání a bohatý emocionální život. Děti se tak učí projevit své pocity jako je radost, přání, bolest, nesouhlas.

Vlastní výchovná činnost je zpracována v třídních vzdělávacích programech, v tematických blocích, které jsou různě časově ohraničeny.

Cíle školního vzdělávacího programu:

 • vést děti k tomu, aby získávaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání
 • akceptování vývojových specifik dětí předškolního věku a jejich důsledné promítání do obsahu, forem a metod vzdělávání
 • umožňování rozvoje každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb
 • formou vlastních příkladů se podílet na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 1. Obsah vzdělávacího programu

Vzdělávací obsah je uspořádán do čtyř integrovaných bloků  :

 1. Planeta země
 2. Můj domov na planetě Zemi
 3. Život lidí na planetě Zemi
 4. Fauna na Zemi
 5. Flóra na Zemi
 6. Od potůčku k oceánu
 7. Kuchyně světa
 8. Cestujeme po světě

Třídní vzdělávací programy :

Třída Lvíčata :  1, 2, 3, 4, 5 poznej s námi celý svět

Třída Slůňata :   1, 2, 3, 4, 5 poznej s námi celý svět

Třída Žirafy     :   1, 2, 3, 4, 5 poznej s námi celý svět

 

 

 1. Evaluace

Auto evaluace je proces průběžného vyhodnocování činností, situací i podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř mateřské školy, který se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích. Poznatky takto získané poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. Nejedná se o jednorázové a náhodné zhodnocení jevu na základě subjektivního dojmu pedagoga, ale o proces, který je realizován systematicky a podle plánu. Pedagog by jej měl využívat k optimalizaci a zkvalitnění práce.

Evaluace vzdělávacích výsledků na úrovni tříd

a/ naplňování vzdělávací činnosti, obsah, metody a formy

b/ naplňování očekávaných kompetencí

c/ průběžné sledování a vyhodnocování individuálního rozvoje a učební pokroky každého dítěte

d/ zachycení problémů a nedostatků

Časová posloupnost :

 • denně – záznam v Přehledu výchovné práce
 • týdně, měsíčně – po ukončení tématu, tématického celku
 • hospitační rozhovor záznam

 

Evaluace vzdělávacích výsledků na úrovni školy

a/ naplňování cílů školního vzdělávacího programu

b/ kvalita podmínek vzdělávání

c/ způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání

Časová posloupnost

 • pololetní hodnocení vzdělávání, pedagogická rada
 • závěrečné hodnocení vzdělávání , pedagogická rada

Vlastní hodnocení mateřské školy

 1. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům, prezentace školy, organizace akcí školy.
 2. Závěry : oblasti, ve kterých dosahuje škola dobrých výsledků

oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit

 1. Návrh opatření
 2.     Účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení